Stadgar

Stadgar för Södermanlands Spelmansförbund
fastställda vid förbundets konstituerande möte i Malmköping midsommardagen 1925 och reviderade vid årsmöte i Oxelösund den 24 oktober 1926, i Södertälje den 7 februari 1932, vid Julita Skans den 1 februari 1936, i Eskilstuna den 15 februari 1953, i Barva den 8 april 1978, i Malmköping den 14 mars 2009 samt i Malmköping den 25 mars 2017.

§1
Förbundet har till uppgift att stödja, väcka till liv och sprida folkmusiken inom landskapet Södermanland. Samtidigt skall förbundet på alla sätt stödja arbetet med att insamla, bevara och utveckla vårt kulturarv inom tonkonstens område.

§2
Förbundet skall genom sin verksamhet bland medlemmarna söka bevara och levandegöra vårt folkliga musikarv samt sprida intresse för folkmusik bland andra människor. Detta kan ske t ex genom anordnande av spelmansstämmor, genom upptecknings- och inspelningsarbete, genom
utgivningsverksamhet samt genom anordnande av kurser och sammankomster. Förbundet bör även sträva efter goda kontakter med andra organisationer med liknande inriktning.

§3
Förbundet tar ej ställning i partipolitiska och religiösa frågor.

§4
Medlemskap i förbundet kan erhållas av för förbundets arbete intresserade personer. Medlemskap erhålles genom inbetald medlemsavgift.

§5
Medlemsavgiftens storlek fastställs av ordinarie förbundsmöte och erläggs årligen.

§6
Till hedersledamöter kan inväljas personer, som gjort sig synnerligen förtjänta därav genom att stödja förbundet och/eller dess verksamhet. Som ett tecken härpå tilldelas hedersledamot förbundets guldmärke. Hedersledamot erlägger ingen årsavgift.

§7
Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sju ledamöter, vilka väljs vid ordinarie förbundsmöte, ordföranden för en tid av ett år och övriga ledamöter för en tid av två år.
Årligen väljs två suppleanter för styrelsen.

§8
Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Vid förfall för både ordförande och vice ordförande väljs ordförande för tillfället.
Styrelsen är beslutsmässig med tre ledamöter.
Vid lika röstetal äger sammanträdesordföranden utslagsröst.
Styrelsen sammanträder enligt fastställd plan och/eller på kallelse av ordföranden. Dessutom skall ordföranden kalla till styrelsesammanträde då minst tre styrelseledamöter så begär.
Förbundets firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Styrelsen kan även utse annan att vara firmatecknare.
Styrelseledamot eller suppleant som inte kan infinna sig till sammanträde skall snarast anmäla förhinder till ordföranden.
Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll, vilket justeras vid påföljande styrelsesammanträde av ordföranden.

§9
Styrelsen företräder förbundets angelägenheter i överensstämmelse med dessa stadgar, avger årligen redogörelse för förvaltningen, företräder förbundet i alla detsamma rörande frågor med bindande kraft för dess medlemmar och ansvarar solidariskt inför förbundet för arkivet och de medel styrelsen omhänderhar.

§10
Förbundets räkenskaper, som avslutas för kalenderår, skall vara färdiga till granskning i god tid före ordinarie förbundsmöte .
För granskning utses vid ordinarie förbundsmöte årligen två revisorer jämte en suppleant för dem.
Före årsmötet skall revisorerna ha avslutat sin granskning samt därom avge sin berättelse.

§11
Ordinarie förbundsmöte hålls årligen före april månads utgång. Kallelse skall utgå senast sex veckor innan mötesdagen.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan mötesdagen.

§12
Förbundsmöte hålls vid tid och plats som styrelsen bestämmer.
Vid förbundsmöte väljs ordförande, sekreterare, rösträknare och justeringsmän för tillfället.
Vid förbundsmöte har medlem en röst. Medlem kan uppdra åt annan medlem att utöva hans rösträtt genom fullmakt. Denna skall vara ställd till viss person. Medlem må endast utöva rösträtt för en annan medlem.

§13
Extra förbundsmöte hålles när styrelsen därtill finner oundgängligen nödvändigt eller när minst en tiondel av förbundets medlemmar för uppgivet ändamål därom hos styrelsen skriftligen anhåller.

§14
Förslag till ändring av förbundets stadgar skall inges skriftligen till styrelsen.
Ändring av stadgarna kan endast ske genom att 4/5 av de å förbundsmöte röstande enar sig därom.

§15
Upplösning av förbundet kan beslutas endast om 4/5 av samtliga medlemmar så önskar och påyrka vid två på varandra följande förbundsmöten. Förbundet kan dock ej upplösas, så länge fem medlemmar utom styrelsen kvarstår.

§16
Upplöses förbundet, skall dess samlingar av noter och övrig egendom tillfalla Södermanlands Läns Museum i Nyköping.